CORONA: CCH-protocol en Basisregels gebruik locatie

sinds 1 juni kunnen er langzaamaan weer activiteiten worden opgestart. Het CCH zal z’n gebouwen ook weer beschikbaar stellen onder strikte voorwaarden:

Met betrekking tot de openstelling van de CCH-gebouwen en de mogelijke herstart van allerlei verenigingsactiviteiten heeft het CCH-bestuur de volgende besluiten genomen. Het betreft uitgangspunten en concrete ‘Basisregels gebruik locatie’. Een en ander vanzelfsprekend in lijn met het beleid van de overheid (zoals het rijk, de veiligheidsregio, de gemeente en het RIVM).

Uitgangspunten:

  • Protocollen: vóór openstelling en herstart moeten er steeds 2 protocollen beschikbaar en goedgekeurd zijn: dit algemeen CCH-protocol én een specifiek Verenigingsprotocol;
  • In het CCH-protocol zijn de CCH-uitgangspunten en de concrete ‘Basisregels gebruik locatie’ geformuleerd. Bij de entree van een locatie onder meer te vermelden: handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 m afstand houden, bij klachten geen toegang, geen handen schudden, gebruik papieren handdoeken/zakdoekjes, hoest en nies in ellenboog, niet meer dan 30 personen aanwezig in het gebouw. Na gebruik het toilet schoonmaken (desinfecterend doekje o.i.d.) en contactoppervlakken te reinigen. Mogelijk zal het CCH-bestuur hieraan nog enkele algemene zaken (op een later moment) aan toevoegen.
  • In een specifiek Verenigingsprotocol, op te stellen door de hurende vereniging of stichting, moeten in aanvulling op het CCH-protocol specifieke maatregelen worden opgenomen die passen in de specifieke activiteiten en handelingen van die vereniging of stichting. Enkele voorbeelden: gebruikt materiaal (keu, biljart, enz.) en (muziek)instrumenten schoonmaken, looproutes aangeven, toezicht vanuit de vereniging op de naleving van regels, enz.
  • Zonder een dergelijk door het CCH ontvangen protocol kan en zal het CCH geen  toestemming tot een herstart geven.
  • Verder heeft het CCH-bestuur besloten dat de CCH-locaties t/m 31 augustus a.s. NIET beschikbaar zijn voor huur en gebruik door particulieren.
  • De ‘Bifi-bar’ blijft t/m 31 augustus 2020 gesloten.
  • Het CCH kan geen verantwoordelijkheid nemen voor ongewenste gevolgen als gebruikers zich niet aan de overeengekomen maatregelen houden.
  • Het CCH behoudt zich ook het recht voor om locaties direct te sluiten, wegens het zich niet houden aan afspraken, of op last van het bevoegd gezag.
  • Het is mogelijk dat in de komende periode maatregelen worden versoepeld, verzwaard en/of aangepast. Het CCH-bestuur zal dat met de hurende verenigingen en stichtingen communiceren.